Privacy reglement

Opgesteld op basis van de AVG (per 25 mei 2018 van kracht)

Introductie:

Parkstad-Detective (ook als P-D aangeduid) is een Particulier Onderzoeksbureau met een POB-vergunning (nummer 1673), afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Parkstad-Detective werkt in opdracht van bedrijven, advocaten en verricht onderzoek voor particulieren. Parkstad-Detective is zich bewust van zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierin leidend en de bepalingen met betrekking tot de vergunningsplicht zijn opgenomen in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisatie en Recherchebureaus, kortom de WPBR.

Parkstad-Detective houdt zich bij haar onderzoeken aan de Privacy gedragscode voor de sector Particuliere Onderzoeksbureaus.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

Bij een opdracht krijgt Parkstad-Detective persoonlijke gegevens van onze opdrachtgever(s) verstrekt die dan door Parkstad-Detective kunnen worden verwerkt. Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens in een rechercheonderzoek, of andere werkzaamheden worden verkregen. Uw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan derden. Dit doen we eigenlijk alleen maar als wij daar van u toestemming voor hebben gekregen. Verstrekking aan derden kan zonder uw toestemming alleen in het geval dat wij daar een wettelijke verplichting toe hebben.

Parkstad-Detective zal legitiem en verantwoord met uw persoonlijke gegevens omgaan, in lijn met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Met welk doel verwerken we uw persoonsgegevens:

Parkstad-Detective gebruikt uw gegevens voor de navolgende doeleinden: Voor de juiste uitvoering van (recherche) onderzoeken; Van betrokkenen (natuurlijk- of rechtspersoon) in (recherche) onderzoeken; Voor het verstrekken van juiste persoonsinformatie aan onze opdrachtgevers en andere belanghebbenden; Voor instellingen en/of bedrijven waar wij op grond van wettelijke verplichtingen gehouden zijn uw gegevens te bewaren; Onderhouden van contacten; Factureren van uitgevoerde werkzaamheden;

Welke gegevens worden verwerkt:

Parkstad-Detective verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u, voor zover die bij ons bekend zijn (geworden): Contactgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, verblijfplaats, email, telefoonnummer, fax); Bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, adres, postcode, woon- c.q. vestigingsplaats, Kamer van Koophandel inschrijfnummer, btw-nummer); Accounts (gebruikersnaam, gebruikers ID, wachtwoord (versleuteld); Opdrachtgegevens (datum/tijd, dienst, opdrachtbedrag, betalingscondities en eventuele transactiegegevens); Gegevens die betrekking hebben op uw persoon en die u ons zelf (uit eigener beweging) aan ons verstrekt Het kan zijn dat wij ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of strafrechtelijke gegevens.

Wettelijke doelstellingen:

Genoemde gegevens kunnen benodigd zijn bij het (recherche) onderzoek, preventie of oplossing van gevallen van fraude. Parkstad-Detective kan ook verplicht worden uw persoonlijke gegevens over te dragen aan publieksrechtelijke instanties (zoals Justitie of de Belastingdienst) in de gevallen waarin dit noodzakelijk blijkt om te voldoen aan de wettelijke plichten.Ook indien een klant weigert aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen kan Parkstad-Detective de persoonlijke gegevens van deze klant verstrekken aan haar rechtsbijstand voorziening om gerechtelijke stappen te ondernemen met het doel een betaling te bewerkstelligen.

Op welke rechtsgeldige gronden baseert Parkstad-Detective de verwerking van uw persoonlijke gegevens:

Om rechtsgeldig te zijn zal voor elk van de verwerkingen van persoonlijke data een rechtsgrond aanwezig moeten zijn, zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). P-D verwerkt persoonsgegevens geassocieerd met Parkstad-Detective op basis van de volgende vier rechtsgronden:

  1. Voor het ten behoeve van u uitvoeren van (recherche) opdracht/onderzoek, en/of
  2. Vanwege het moeten voldoen aan een wettelijke plicht of voorschrift, en of
  3. Voor een legitiem belang dat door ons wordt nagestreefd, en/of
  4. Met Uw uitdrukkelijke instemming.

Uitvoering van een overeenkomst:

P-D gebruikt uw persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Zonder deze gegevens zouden wij niet in staat zijn onze verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, uit te voeren.

Aan wie verstrekken wij uw persoonlijke gegevens:

Wij kunnen uw gegevens aan derden verstrekken in overeenstemming met de bepalingen uit deze Privacyverklaring en voor zover dat bij wet is toegestaan.

Zonder uw toestemming zullen we echter nooit uw persoonlijke gegevens delen met derden ten behoeve van hun eigen belangen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met toezichthoudende instanties zoals de Belastingdienst, de Douane, de politie en andere publieksrechtelijke instanties. Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan een wettelijke plicht of gerechtelijk bevel.

Hoe slaan we uw persoonlijke gegevens op:

Parkstad-Detective is zich bewust van de risico’s van het (digitaal) bewaren van uw persoonsgegevens.  P-D heeft belangrijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de risico’s dat er iets misgaat met uw persoonsgegevens te verkleinen. De (werk) computers zijn beveiligd tegen hacken, voorzien van deugdelijke virusdetectie en toegangscode. Na gebruik worden deze veilig opgeborgen.

Verkregen informatie wordt niet gedeeld met derden die in geen enkele relatie staan tot het (recherche) onderzoek of de feitelijke achtergrond waarop de persoonsgegevens zijn verwerkt dan wel verkregen.

Bewaartermijn:

Aan alle verzamelde gegevens is een bewaartermijn gekoppeld, afhankelijk voor het doel waarvoor deze gegevens worden opgeslagen. Dee gegevens worden in ieder geval bewaard gedurende de samenwerkingsovereenkomst. Gegevens van een onderzochte persoon (natuurlijk- en of rechtspersoon worden in eerste instantie maximaal -5- (vijf) jaar bewaard. Doen zich in deze periode nieuwe feiten voor tegen dezelfde onderzochte persoon kan de bewaartermijn met -5- (vijf) jaar worden verlengd. Opgeslagen persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard indien een onderzoek een strafrechtelijke en of civielrechtelijke procedure tot gevolg heeft.

Over het algemeen worden de opgeslagen noodzakelijke persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en alleen voor de doeleinden zoals die eerder in dit privacy statement zijn genoemd.

Hoe kunt u uw privacy rechten uitoefenen:

Parkstad-Detective bewaart uw persoonsgegevens digitaal. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben bewaard, heeft u de mogelijkheid tot inzage. U heeft hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan. Wijziging van opgeslagen persoonsgegevens kan alleen indien P-D deze zelf heeft verzameld. Wijziging van opgeslagen persoonsgegevens en of bezwaar tegen het verwerken en of bewaren kan alleen schriftelijk.

In de meeste gevallen heeft u toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens bewaren. In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor (ten alle tijde) schriftelijk intrekken. Enkel de persoon wiens gegevens door P-D werden opgeslagen en of diens gemachtigde krijgen toestemming tot inzage. Inzage betekent geen kopieën of opnames.

Wij behandelen uw verzoek hiertoe uitsluitend schriftelijk, het liefst per mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op basis van uw verzoek nemen wij binnen 2 (werk)dagen contact met u op. Door Parkstad-Detective zal het verzoek worden beoordeeld en binnen een redelijke termijn schriftelijk worden beantwoord.

Voor bovenstaande, de voorbereiding en of de inzage en of werkzaamheden zal een bedrag van -125- (éénhonderdvijfentwintig) euro (exclusief geldende btw) in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur en het verschuldigde bedrag dient vooraf te worden betaald.

Kan ik een klacht indienen:

Neem hiertoe contact op met Parkstad-Detective. P-D bereid om uit te leggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw vraag en/of klacht uiterst zorgvuldig behandelen.

Ook kunt U een klacht indienen bij de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Den Haag.

Hoe kan ik contact opnemen met Parkstad-Detective:

Indien u een andere vraag heeft over de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact opnemen via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volledigheidshalve wordt onder andere verwezen naar de volgende websites:

www.justis.nl;
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl;
www.BPOB.nl.

Slotbepaling:

Deze privacyverklaring is door Parkstad-Detective op 09 oktober 2018 opgesteld en per direct van kracht.

Heeft u een probleem of verzoek, twijfel dan niet maar maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis gesprek.

Neem contact op

Arrow

Contact

Telefoonnummer: (+31)640375949
E-mail: info@parkstad-detective.nl
POB-nummer 1673
KvK-nummer 72169540

Accreditatie

Parkstad-Detective is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend recherchebureau, gecontroleerd door Korpscheftaken van de Politie Limburg-Zuid.