Klachtenprocedure

Artikel 1. Definities en reikwijdte:

Deze regeling verstaat onder:

 1. De organisatie: Parkstad-Detective;
 2. De klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie;
 3. Een gedraging: het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers;
 4. De beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend;
 5. Een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde;
 6. De klachtencommissie: de commissie welke bevoegd is de klaagschriften in tweede aanleg in behandeling te nemen;
 7. Een beroepschrift: een schriftelijke klacht tegen de beslissing van een directeur, het uitblijven van een beslissing van een directeur of een gedraging van een directeur.

Artikel 2. Toepassingsgebied:

Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van Parkstad-Detective en of haar medewerkers.

Artikel 3. Bijstand van de klager:

 1. De klager en Parkstad-Detective kunnen zich door een gemachtigde laten bijstaan of laten vertegenwoordigen;
 2. Parkstad-Detective kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen;
 3. Parkstad-Detective kan bijstand of vertegenwoordiging door een gemachtigde, tegen wie ernstige bezwaren bestaan, weigeren;
 4. Het derde lid is niet van toepassing op advocatuur en of procureurs.

Artikel 4. Geen verplichting tot klachtenbehandeling:

Parkstad-Detective is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen indien zij betrekking heeft op een gedraging:

 1. Waarover door de klager reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze regeling is afgedaan;
 2. Parkstad-Detective is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is;
 3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt Parkstad-Detective de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis.

Artikel 5. Gelegenheid tot horen:

 1. Parkstad-Detective stelt de klager in de gelegenheid te worden gehoord;
 2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel de klager heeft aangegeven hiervan geen gebruik te willen maken;
 3. Van het horen wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

Artikel 6. Wijze van indienen:

 1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de directeur van de organisatie die de gedraging verricht heeft.
 2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
 • Naam en adres van de klager;
 • Datum, klaagschriften die niet gedagtekend zijn worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst;
 • Omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • Gronden waarop de klager bezwaar maakt;
 • Indien het klaagschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.
 1. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de directeur van de organisatie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.
 2. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 7. Indieningstermijn:

De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum   waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden.

Artikel 8. Kosteloze behandeling:

Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.

Artikel 9. Ontvangstbevestiging:

De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bericht van ontvangst.

Artikel 10. Ministerie van Justitie en Veiligheid:

De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een kopie van het klaagschrift aan de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Artikel 11. Mondelinge behandelingsprocedure:

 1. De directeur van de organisatie onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud.
 2. De directeur hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen.

Artikel 12. Schriftelijke behandelingsprocedure:

 1. Indien de klager niet gehoord wenst te worden volgt een schriftelijke behandeling van de klacht.
 2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3 wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen.

Artikel 13. Beslissing:

De directeur beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht.

Artikel 14. Schriftelijke mededeling:

De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.

Artikel 15. Beroepschrift:

Binnen zes weken na ontvangst van de beslissing van de directeur kan een beroepschrift ingediend worden bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Artikel 16. Wijze van indienen:

 1. Een klager of zijn gemachtigde kan een beroepschrift indienen bij de klachtencommissie;
 2. Een beroepschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
 • Naam en adres van de klager;
 • Datum;
 • Omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • Gronden waarop de klager bezwaar maakt.
 1. Indien het beroepschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de klachtencommissie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.
 2. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 17. Ontvangstbevestiging:

De klachtencommissie zendt binnen twee weken na ontvangst van het beroepschrift een bericht van ontvangst.

Artikel 18. Wijze van behandelen:

 1. Indien een beroepschrift geen betrekking heeft op een van de onderwerpen genoemd in artikel 1, zevende lid dan verklaart de klachtencommissie uw beroepschrift niet ontvankelijk.
 2. Indien het beroepschrift ontvankelijk is worden de klager en de beklaagde uitgenodigd voor een hoorzitting.
 3. De klachtencommissie kan tevens inlichtingen inwinnen bij derden.

Artikel 19. Beslissing:

 1. De klachtencommissie neemt binnen zes weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing;
 2. De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de klager en de beklaagde;
 3. Een kopie van het beroepschrift en de beslissing wordt verzonden aan de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Deze klachtenregeling is door Parkstad-Detective op 09 oktober 2018 opgesteld en per direct van kracht.

Heeft u een probleem of verzoek, twijfel dan niet maar maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis gesprek.

Neem contact op

Arrow

Contact

Telefoonnummer: (+31)640375949
E-mail: info@parkstad-detective.nl
POB-nummer 1673
KvK-nummer 72169540

Accreditatie

Parkstad-Detective is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend recherchebureau, gecontroleerd door Korpscheftaken van de Politie Limburg-Zuid.