Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen:

1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Parkstad-Detective sluit met haar opdrachtgever. Deze werkzaamheden betreffen in hoofdzaak recherche/onderzoek werkzaamheden. Deze voorwaarden zijn van toepassing in alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door Parkstad-Detective zijn verricht.

1.2 Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden dan wel van de tussen Parkstad-Detective en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt afgeweken, dienen de afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn overeengekomen. Mondelinge verklaringen en of opdrachten en of toezeggingen zijn geldig nadat zij schriftelijk door Parkstad-Detective aan haar opdrachtgever zijn bevestigd.

1.3 Algemene of standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Parkstad-Detective zijn aanvaard.

1.4 Alle aanbiedingen en offertes van Parkstad-Detective zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.5 Indien met betrekking tot de verleende diensten twee of meer schriftelijk aanvaarde overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste datum.

1.6 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de niet van toepassing zijnde of vervallen bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

1.7 Parkstad-Detective heeft het recht een eenmaal aanvaarde opdracht eenzijdig te beëindigen indien blijkt dat Parkstad-Detective bij de uitvoering van de opdracht in strijd moet handelen met de wetgeving en of zedelijkheid en of fatsoen of indien door de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie is verstrekt.

1.8 De opdrachtgever wijst indien nodig een contactpersoon aan die bevoegd is in onderhavig geval de opdrachtgever te vertegenwoordigen. In voorkomend geval zal dit schriftelijk worden vast gelegd.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst:

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand nadat Parkstad-Detective een opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit het ondertekende formulier ‘opdracht tot het verrichten van werkzaamheden’ van Parkstad-Detective als uit het feit dat Parkstad-Detective uitvoering geeft aan de overeenkomst. De opdrachtgever dient naar oordeel van Parkstad-Detective een rechtmatig belang te hebben bij de opdracht.

Artikel 3 Uitvoering:

3.1 Parkstad-Detective is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de daarop betrekking hebbende wet- en regelgeving.

3.2 Bij de uitvoering van de werkzaamheden kan voor het bereiken van een zeker resultaat niet worden ingestaan.

3.3 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft Parkstad-Detective de vrijheid om de diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Parkstad-Detective blijft te allen tijde opdrachtnemer en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden.

3.4 De bepalingen van deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden die gelden voor het personeel van Parkstad-Detective zijn eveneens van toepassing op de in artikel 3.3 genoemde derden.

Artikel 4 Onderzoek en advisering:

4.1 Bij overeenkomsten tot het verrichten van onderzoeken dient de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst het oogmerk waarmee hij contracteert, alsmede de bestemming van de onderzoeksresultaten aan te geven.

4.2 Ingeval de opdrachtgever ten behoeve van een derde contracteert, dient hij aan te tonen dat hij in diens hoedanigheid optreedt.

4.3 Indien personeel van Parkstad-Detective een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte van dit strafbare feit, wordt genomen door de opdrachtgever. Die aangifte zal door het personeel van Parkstad-Detective alleen op verzoek van de opdrachtgever en onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden gedaan. De opdrachtgever vrijwaart Parkstad-Detective en haar personeel voor alle aanspraken van derden wegens een dergelijke aangifte, ongeacht of Parkstad-Detective of haar personeel over de aangifte enig verwijt valt te maken.

4.4 Na de uitvoering van een onderzoek zal Parkstad-Detective aan de opdrachtgever een schriftelijk rapport uitbrengen van haar bevindingen. Aan dit rapport kan desgewenst een conclusie en/of een advies worden toegevoegd. Alleen wat schriftelijk is gerapporteerd zal gelden als van Parkstad-Detective afkomstig.

4.5 Het rapport met onderzoeksresultaten is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever dan wel de derde als bedoeld in artikel 4.2. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is. Het rapport of delen daarvan, evenals de naam van Parkstad-Detective en de opdrachtgever mogen slechts met wederzijdse toestemming van partijen aan derden kenbaar worden gemaakt.

4.6 Parkstad-Detective is niet verplicht haar informatiebronnen bekend te maken. De opdrachtgever ziet af van elke poging tot het bereiken van een dergelijk doel.

4.7 Parkstad-Detective aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor acties of maatregelen die door opdrachtgever op basis van een onderzoeksrapport, conclusie of advies worden genomen.

Artikel 5 Informatieplicht:

5.1 De opdrachtgever is gehouden alle hem bekende gegevens en informatie, die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, aan Parkstad-Detective te verstrekken. De opdrachtgever zal Parkstad-Detective indien nodig gelegenheid verschaffen de verstrekte gegevens te verifiëren.

5.2 De opdrachtgever verplicht zich Parkstad-Detective op een behoorlijke manier in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. De opdrachtgever zal geen handelingen verrichten, waardoor deze worden verhinderd of tegengewerkt.

5.3 Aan geïnterviewde(n) wordt binnen redelijke termijn het verslag van het gesprek met de medewerkers van Parkstad-Detective toegezonden.

Artikel 6 Zorgplicht:

Tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden zijn zowel Parkstad-Detective als de opdrachtgever gehouden de onderzoeksgegevens en -resultaten met zodanige zorgvuldigheid te omgeven zoals dat door het vertrouwelijke karakter daarvan wordt vereist. Deze zorgvuldigheid houdt onder meer in, dat in de bewaring en opslag van de onderzoeksgegevens op zodanige wijze wordt voorzien, dat onbevoegde derden daarvan redelijkerwijs geen kennis kunnen nemen.

Artikel 7 Geheimhoudingsplicht:

7.1 Parkstad-Detective is verplicht tot strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.

7.2 Parkstad-Detective legt deze geheimhoudingsplicht op aan het eigen personeel en aan de in artikel 3.3 genoemde derden.

7.3 De geheimhoudingsplicht blijft onverminderd voortbestaan na opschorting van de uitvoering of beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 8 Intellectuele eigendom:

8.1 Parkstad-Detective behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het intellectuele eigendom van genoemde producten berust bij Parkstad-Detective.

8.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, vragenlijsten en andere geestesproducten van Parkstad-Detective een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden, te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 9 Apparatuur:

9.1 Indien Parkstad-Detective aan opdrachtgever apparatuur ter beschikking stelt of verhuurt, welke bij de werkzaamheden worden benut en of bij opdrachtgever worden gestationeerd, dan draagt opdrachtgever de verantwoordelijkheid en vergoeding voor eventuele beschadiging en/of vermissing van deze apparatuur.

9.2 De vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Parkstad-Detective in opdracht van opdrachtgever audio/video-opnameapparatuur plaatst in de onderneming van opdrachtgever.

9.3 De door Parkstad-Detective te plaatsen audio/video-opnameapparatuur (hierna genoemd: de apparatuur) wordt door partijen schriftelijk nader gespecificeerd en op incidentele basis geplaatst/aangesloten onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever.

9.4 Er moeten naar het oordeel van opdrachtgever aanwijzingen zijn over mogelijk ernstige gedragingen van de betrokkene op wie het onderzoek zich richt.

9.5 Opdrachtgever is gerechtigd tot de voor de telecommunicatie te gebruiken aansluiting, waarop de apparatuur zal worden geplaatst.

9.6 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij voldoet aan de WBP en overige regelgeving van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) omtrent het (al dan niet) digitaal vastleggen en registreren van gespreksgegevens en/of beelden en het gebruik daarvan. Opdrachtgever vrijwaart Parkstad-Detective voor aanspraken van derden ter zake.

9.7 De overeenkomst treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening van de opdrachtbevestiging en duurt voort tot de datum waarop Parkstad-Detective de apparatuur uit de onderneming van opdrachtgever heeft verwijderd.

9.8 De apparatuur wordt voor een beperkte termijn geplaatst en uitsluitend voor het leveren van bewijs inzake mogelijk onrechtmatige/wederrechtelijke handelingen. De apparatuur wordt ingesteld op door partijen schriftelijk nader te specificeren opnametijden. De apparatuur zal door Parkstad-Detective worden verwijderd zodra het doel waarvoor de apparatuur geplaatst is, bereikt is, dan wel zodra Parkstad-Detective en opdrachtgever gezamenlijk hebben geconstateerd dat dit doel redelijkerwijs niet bereikt kan worden. Bij storingen en andere bijzonderheden die zich met de apparatuur voordoen, neemt opdrachtgever onmiddellijk contact op met Parkstad-Detective.

9.9 Opdrachtgever staat in voor het gebruik van de apparatuur in overeenstemming met de handleiding, is aansprakelijk voor alle schade ontstaan tijdens de duur van de overeenkomst, bewaart en beveiligt de audio/videobanden/digitale beeld- of geluidsbestanden conform de WBP en overige regelgeving daaromtrent van het CBP, en bewaart de audio/videobanden/digitale beeld- of geluidsbestanden niet langer dan strikt noodzakelijk is. Parkstad-Detective aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Opdrachtgever zal de audio/videobanden/digitale beeld- of geluidsbestanden onmiddellijk na gebleken irrelevantie voor het desbetreffende onderzoek vernietigen.

9.10 Indien opdrachtgever de huurtermijnen niet tijdig voldoet, is Parkstad-Detective gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de apparatuur bij opdrachtgever weg te nemen, ook al zou dit de uitvoering van de opdracht kunnen frustreren.

Artikel 10 Geautomatiseerde voorzieningen:

10.1 De in dit artikel ‘Onderzoek in geautomatiseerde voorzieningen’ vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Parkstad-Detective in opdracht van opdrachtgever onderzoek in geautomatiseerde voorzieningen uitvoert. Parkstad-Detective voert in opdracht van de opdrachtgever onderzoeken binnen de geautomatiseerde voorzieningen uit.

10.2 In opdracht en aanwezigheid van opdrachtgever maakt Parkstad-Detective zo nodig kopieën vanuit de geautomatiseerde voorzieningen. De geautomatiseerde voorziening wordt door partijen nader omschreven. Opdrachtgever is gerechtigd en bevoegd over de geautomatiseerde voorzieningen en de daarop aanwezige bestanden en software te beschikken.

10.3 Het onderzoek in een geautomatiseerde voorziening is alleen toegestaan in het geval van vermoedens van onrechtmatige/wederrechtelijke handelingen of misbruik.

10.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij voldoet aan de WBP en overige regelgeving van het CBP omtrent het vastleggen en registreren van gegevens en het gebruik daarvan. Opdrachtgever vrijwaart Parkstad-Detective van aanspraken van derden ter zake. Parkstad-Detective zal de gekopieerde bestanden onderzoeken.

10.5 Parkstad-Detective zal de resultaten van het onderzoek van de gekopieerde bestanden in rapportvorm, alsmede de gemaakte kopieën van de desbetreffende bestanden, aan opdrachtgever verstrekken.

10.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het onderzoek in de geautomatiseerde voorziening, inclusief die van derden, waaronder aanspraken ontstaan uit een beweerde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 11 Betaling:

11.1 Parkstad-Detective heeft het recht contante betaling van de factuur te verlangen. Indien Parkstad-Detective dat verlangt, is de opdrachtgever verplicht de totale prijs voor de te verrichten diensten en uit te voeren werkzaamheden geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen of een andere genoegzame zekerheid te verstrekken. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is Parkstad-Detective vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Parkstad-Detective op vergoeding van reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

11.2 Betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen -8- (acht) dagen na factuurdatum, zonder recht op korting of verrekening.

11.3 Indien betaling per bankopdracht aan de orde is, zal de betalingen in -3- (drie) termijnen plaats vinden. -50- (vijftig)% voor aanvang van de werkzaamheden, ook hierin is de genoemde -14- (veertien) dagen na factuurdatum leidend, -25- (vijfentwintig) % gedurende het (recherche) onderzoek en -25- (vijfentwintig) % voor het inleveren van het dossier. Voor betaling van de tweede en derde termijn zal dit -14- (veertien) dagen voor de vervaldatum door Parkstad-Detective aan opdrachtgever bekend worden gemaakt.

11.4 Annulering van werkzaamheden, kan geschieden vrij van kosten tot -3- (drie) weken voor de uitvoering van de werkzaamheden. Annulering van werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden. Voor annulering van voornoemde binnen -21- (eenentwintig) tot -14- (veertien) kalenderdagen voor de start van de werkzaamheden, is Parkstad-Detective gerechtigd -15- (vijftien) % van het totale offerte bedrag in rekening te brengen.

Voor annulering binnen -14- (veertien) tot -7- (zeven) kalenderdagen voor de start van voornoemde werkzaamheden door Parkstad-Detective zal het offerte bedrag in rekening worden gebracht. Voor annulering binnen -7- (zeven) tot -2- (twee) kalenderdagen voor de start van voornoemde werkzaamheden wordt -30- (dertig) % van het offerte bedrag in rekening gebracht. Indien annulering geschiedt vanaf -48- (achtenveertig) uur voor de start van de werkzaamheden wordt het gehele offertebedrag in rekening gebracht.

11.5 Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan is Parkstad-Detective gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.

11.6 Al wat de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.7 Indien personeel van Parkstad-Detective over de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden in een gerechtelijke procedure als getuige dan wel in een andere hoedanigheid wordt gehoord en of opgeroepen en of uitgenodigd, is de opdrachtgever gehouden de aan dit getuigenis bestede tijd en de daaraan verbonden kosten te vergoeden.

11.8 Parkstad-Detective kan alle gemaakte kosten die direct of indirect verband houden met de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

11.9 Indien in de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst een minimum en/of maximum limietbedrag is opgenomen, zal overschrijding van de limieten zoveel als mogelijk vooraf, dan wel terstond na bekend worden, worden meegedeeld aan de opdrachtgever.

11.10 Indien de betaling niet tijdig door de opdrachtgever is verricht, is Parkstad-Detective bevoegd zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Alle daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11.11 Indien binnen de gestelde termijn van -14- (veertien) dagen (vanaf factuurdatum) geen betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf -30- (dertig) dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is dan tevens de administratie- en inningskosten, daaronder begrepen de gerechts- en deurwaarderskosten, verschuldigd, die steeds -15- (vijftien) procent van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn. Bij incasso door een advocaat zijn de incassokosten gelijk aan de geldende declaratietarieven respectievelijk het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met Parkstad-Detective overeengekomen prijs.

11.12 Indien opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, ontslaat dat opdrachtgever niet van zijn verplichting het onbetwiste gedeelte van die facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Een ondeugdelijke betwisting kan nimmer een geldige reden zijn voor een gehele of gedeeltelijke weigering van opdrachtgever om de facturen van Parkstad-Detective te voldoen. Indien facturen van Parkstad-Detective niet tijdig worden voldaan, heeft Parkstad-Detective het recht zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien de facturen van Parkstad-Detective herhaaldelijk te laat worden betaald, heeft Parkstad-Detective het recht in afwijking van de overeengekomen betalingstermijnen een voorschot te verlangen ter hoogte van maximaal driemaal de laatst verzonden termijnfactuur.

11.13 Opdrachtgever kan zich alleen op verrekening beroepen, indien zijn tegenvordering door Parkstad-Detective wordt erkend dan wel de gegrondheid van die vordering is vast te stellen.

11.14 Indien opdrachtgever niet binnen de artikelen 11.2 en 11.3 genoemde termijn heeft betaald, is Parkstad-Detective gerechtigd vanaf die datum opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.

Artikel 12 Overmacht:

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Parkstad-Detective onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of vertraagt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, epidemie, brand, werkstaking, verkeersstoornissen, ernstig belemmerende weersomstandigheden, mechanische storingen van bedrijfsmiddelen en andere ernstige storingen in het bedrijf van Parkstad-Detective of diens leveranciers.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding:

13.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Parkstad-Detective gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Parkstad-Detective tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.

13.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Parkstad-Detective gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Parkstad-Detective te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is Parkstad-Detective gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.

13.3 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat Parkstad-Detective in strijd zou moeten handelen met wet, zedelijkheid en/of fatsoen, is Parkstad-Detective gerechtigd om zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

13.4 In geval van opschorting of ontbinding is de opdrachtgever tegenover Parkstad-Detective verplicht tot onmiddellijke betaling van de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten en de werkzaamheden die niet onmiddellijk konden worden gestaakt.

Artikel 14 Voorzienbare schade:

14.1 De opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden, die aan Parkstad-Detective of aan haar personeel ontstaat als gevolg van omstandigheden, waarvan de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan de opdrachtgever Parkstad-Detective niet in kennis heeft gesteld.

14.2 Zowel bij het aangaan van de overeenkomst, als gedurende de uitvoering daarvan, is Parkstad-Detective gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen voor de in artikel 13.1 omschreven voorzienbare schade

Artikel 15 Aansprakelijkheid:

15.1 Parkstad-Detective aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever genomen acties of maatregelen op grond van het geven van de opdracht, de uitvoering ervan, de onderzoeksbevindingen of een daar uit voortvloeiend advies.

15.2 Parkstad-Detective is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de opdrachtgever of door geëiste spoed Parkstad-Detective tot deze wijze van werken gedwongen wordt, tenzij door of namens de opdrachtgever voorafgaande aan de werkzaamheden schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken.

15.3 Parkstad-Detective is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van Parkstad-Detective zoveel als mogelijk te trachten overmacht situaties te voorkomen en te vermijden.

15.4 Parkstad-Detective is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door Parkstad-Detective te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

15.5 Parkstad-Detective is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen een termijn van twee maal 24 uur na het schadevoorval Parkstad-Detective per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en Parkstad-Detective, doordat de opdrachtgever niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in haar mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

15.6 Parkstad-Detective is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van het personeel of de leiding van Parkstad-Detective en deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. De opzet of grove onachtzaamheid dient door opdrachtgever te worden aangetoond.

15.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, die tijdens de uitvoering van de opdracht aan Parkstad-Detective en haar personeel in persoon worden toegebracht door opdrachtgever of diens medewerkers, zolang zij of hun goederen zich in de gebouwen of op de terreinen van opdrachtgever bevinden.

15.8 Indien Parkstad-Detective ingevolge artikel 15.6 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan de hoogte van de in de opdracht vastgestelde en in rekening gebrachte vergoeding tot een maximum van -1.500- (vijftienhonderd) euro.

15.9 Parkstad-Detective is nimmer aansprakelijk voor andere dan de in artikel 15.6 bedoelde schade, op welke wijze ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte bedrijfsschade, gevolgschade en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever.

Artikel 16 Vrijwaring:

16.1 De opdrachtgever vrijwaart Parkstad-Detective voor aanspraken van derden, indien blijkt dat het aan onzorgvuldigheid van de opdrachtgever is te wijten, dat die aanspraken tegenover Parkstad-Detective worden uitgeoefend.

16.2 Van onzorgvuldigheid zal onder andere sprake zijn, indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen genoemd in artikel 4.5 en artikel 6.

16.3 Indien Parkstad-Detective, naar aanleiding van een door opdrachtgever genomen maatregel of actie jegens betrokken personen op basis van onderzoeksbevindingen of een advies van Parkstad-Detective, ter zake aansprakelijk wordt gesteld, wordt zij door opdrachtgever gevrijwaard.

Artikel 17 Rechtskeuze en bevoegde rechter:

17.1 Op alle overeenkomsten tussen Parkstad-Detective en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Parkstad-Detective en haar opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Parkstad-Detective.

17.3 In afwijking van het bepaalde in 16.2 zijn opdrachtgever en Parkstad-Detective bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

Artikel 18 Slotbepaling:

De algemene voorwaarden zijn door Parkstad-Detective zijn op 09 oktober 2018 opgesteld en per direct van kracht.

Heeft u een probleem of verzoek, twijfel dan niet maar maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis gesprek.

Neem contact op

Arrow

Contact

Telefoonnummer: (+31)640375949
E-mail: info@parkstad-detective.nl
POB-nummer 1673
KvK-nummer 72169540

Accreditatie

Parkstad-Detective is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend recherchebureau, gecontroleerd door Korpscheftaken van de Politie Limburg-Zuid.