Welke onderzoeken kunt U onder andere van Parkstad-Detective verwachten:

Alimentatie en Relatie;
Bedrog;
Buurtonderzoek;
Concurrentie- en Relatiebeding;
Curriculum Vitae;
Diefstal;
Observaties;
Overspel;
Plaatsing technische hulpmiddelen;
Referentie- en antecedenten;
Screening;
Stalking;
Uitkeringsfraude;
Verduistering;
Verhaal onderzoek naar roerende en onroerende goederen, geld en overig bezit;
Ziekteverzuim.

Mocht u belang hebben bij een niet genoemd onderzoek of uitleg over de uitvoering, bewijsvoering of juridisch advies neem vrijblijvend contact op met Parkstad-Detective.

Het resultaat wordt besproken met de opdrachtgever, deze kan vervolgens op grond van de bevindingen beslissen welk vervolg aan het onderzoek wordt gegeven.

De bevindingen worden overzichtelijk in een dossier vastgelegd en kan gebruikt worden voor het eventueel voeren van een rechtszaak, aangifte bij de Nationale Politie of ter ondersteuning van een ontslagprocedure.

Enkele uitspraken met betrekking tot werkzaamheden Particulier Onderzoekers:

Recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hieruit blijkt dat, ook al was de observatie periode ruim 58 dagen, dit (in dit geval) rechtmatig was en geen aantasting van de privacy opleverde. Het hof heeft geoordeeld dat de partneralimentatie komt te vervallen en terug betaling van de gemaakte recherche kosten. Zoekresultaat – inzien document ECLI:NL:GHARL:2019:2341 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 14-03-2019 Datum publicatie 20-03-2019 Zaaknummer 200.238.632/01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie 1:160 BW. Man heeft samenwoning vrouw met rechercherapport voldoende onderbouwd. Geen uitsluiting van dit bewijs op grond van onrechtmatig verkregen bewijs. Vrouw heeft stellingen man met betrekking tot samenwoning onvoldoende betwist. Bewijsaanbod vrouw wordt daarom gepasseerd. Hof veroordeelt vrouw tot betaling van € 10.000,– aan recherchekosten aan de man. Vindplaatsen Rechtspraak.nl PFR-Updates.nl 2019-0085 Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2019/5176


Uitspraak van het Gerechtshof Arnhem van 23 augustus 2012 over de bevoegdheid van een particulier onderzoeksbureau bij verdenking van fraude.

Bij de gemeente Duiven ontstaat de verdenking dat een medewerker op grote schaal fraude pleegt. Hij laat een niet bestaand bedrijf facturen indienen voor nooit geleverde werkzaamheden, zoals het snoeien van struiken langs sloten. In totaal weet hij op die manier de gemeente voor ruim drie ton te benadelen. De gemeente meldt de mogelijke fraude bij de politie, en laat vervolgens een particulier accountantsbureau onderzoek doen. Naar aanleiding van de resultaten van dat accountantsonderzoek doet de gemeente formeel aangifte. Tijdens de strafzaak stelt de advocaat van verdachte dat op deze manier de waarborgen van het wetboek van Strafvordering zijn omzeild.

Het gerechtshof Arnhem denkt daar anders over. De eerste melding van de gemeente maakte de man nog niet meteen tot verdachte. Het hof wijst er ook op dat hij vrijwillig aan het accountantsonderzoek zijn medewerking heeft verleend. Kortom, er is geen sprake van een vormverzuim.

Cameratoezicht zonder toestemming OR verboden:
Toezicht met camera’s binnen een bedrijf is niet verboden, maar de OR moet daar eerst toestemming voor geven. Als een bedrijf geen OR heeft, moet het op z’n minst een personeelsvergadering hierover beleggen. Dat blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Leeuwarden. Ornet.nl publiceerde het vonnis.

Groothandel Ferwerda spande een zaak aan over deze kwestie. Het bedrijf maakt gebruik van zichtbare en verborgen camera’s maar verzuimt de medewerkers daarvan op de hoogte te stellen. Na enige tijd wil Ferwerda een medewerker ontslaan wegens vermeend slecht functioneren en een dito werkhouding, en stapt naar de kantonrechter. De beelden gemaakt door de verborgen camera’s moeten bijdragen aan de bewijsvoering.

Goed werkgeverschap
De kantonrechter oordeelt dat een werkgever het recht heeft gebruik te maken van cameratoezicht op de werkvloer, maar dat hij óók moet voldoen aan de normen voorgoed werkgeverschap. Ferwerda dient dus op de hoogte te zijn van de regels voor het gebruik van cameratoezicht. Die regels verplichten uitdrukkelijk het cameratoezicht ter goedkeuring voor te leggen aan de ondernemingsraad. Ferwerda heeft dat niet gedaan, simpelweg omdat het bedrijf geen OR heeft.

Geen excuus
De rechter vindt het ontbreken van een OR onvoldoende reden. Ferwerda heeft meer dan vijftig werknemers en is dus verplicht een OR in te stellen. Maar ook zonder had Ferwerda minimaal een personeelsvergadering moeten beleggen over het cameratoezicht. De rechter draait het ontslag dus terug.

Opsporing voldoende zelfstandig ten opzichte van bedrijfsonderzoek:
Hof Den Bosch, 8 mei 2013 (ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ9805)

Een medewerkster van de crediteurenadministratie van een bedrijf boekt honderdduizenden euro’s over naar anderen op basis van valse facturen. Zij wordt door de rechtbank Breda veroordeeld voor verduistering en witwassen. In hoger beroep stelt de verdediging zich op het standpunt dat het dossier onzorgvuldig is samengesteld. De opsporingsambtenaren zouden zich vooral hebben gebaseerd op het resultaat van intern onderzoek van het benadeelde bedrijf. Daardoor is de gebruikte informatie niet door opsporingsambtenaren of door het OM getoetst. Bovendien zou dat interne onderzoek te eenzijdig op verdachte zijn gericht. De verdediging vindt dat daarom de resultaten van het interne onderzoek niet als bewijs mogen worden gebruikt.

Het hof is het daar niet mee eens. Dat het interne onderzoek zich primair op verdachte heeft gericht, was omdat zij als enige bij alle twijfelachtige betalingen betrokken is geweest. Verder stelt het hof vast dat de opsporing door de politie wel degelijk voldoende zelfstandig is geweest. Na de aangifte op basis van het interne onderzoek heeft een opsporingsteam verschillende opsporingshandelingen verricht, zoals, het onderzoeken van computers, het doorzoeken van het huis van verdachte en het opvragen van diverse financiële gegevens.
Het interne onderzoeksrapport mag daarom als bewijs worden gebruikt. Het Hof legt een gevangenisstraf op van 30 maanden.

Onderzoek naar bijstandsfraude door private partijen:
Gemeentelijke onderzoeken naar bijstandsfraude mogen volgens de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (16 september 2014) niet worden uitgevoerd door bedrijven. Sinds die uitspraak mag de overheid haar kerntaken bij de uitvoering van de bijstand niet meer uitbesteden aan private partijen. Toch kunnen gemeenten gebruikmaken van de expertise van deze bedrijven.

De kern van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is dat inhuur bij fraudeonderzoek belangenverstrengeling in de hand werkt. Alleen als de regierol aantoonbaar bij de gemeente ligt en er verifieerbare terugkoppeling plaatsvindt, mogen gemeenten private partijen inhuren voor fraudeonderzoek.

Individuele detacheringscontracten zijn een voorbeeld van hoe aan deze eisen kan worden voldaan. Aansturing vanuit de gemeente is daarin contractueel vastgelegd en daarmee is de inhuur van een extern bureau vergelijkbaar met het inhuren van iemand via een uitzendbureau of detacheringsbureau.

Zo’n detacheringscontract maakt het voor gemeenten mogelijk toch gebruik te maken van de expertise van onderzoeksbureaus. Vooral voor kleinere gemeenten is dat interessant. Die hebben vaak geen handhavingsmedewerkers of buurgemeenten waar ze handhaving kunnen inkopen. Een commercieel bedrijf inhuren dat geld voor je verdient is dan een interessante business case. Bovendien slagen specialisten er vaak in om mensen die al lang een uitkering ontvangen, te bewegen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. En ontvangt iemand bewezen ten onrechte bijstand, dan is het de taak van deze specialisten de gemeente te adviseren de bijstand te stoppen. Heeft iemand ondanks fraude toch recht op bijvoorbeeld bijzondere bijstand, dan kunnen deze experts de onderzochte daar ook op wijzen.

Samenwerking tussen gemeenten en externe onderzoeksbedrijven levert dus voordelen op en is toegestaan mits over contact- en beslismomenten nauwkeurig wordt gerapporteerd.

Diensten Parkstad-Detective, POB-nummer 1673, KvK-nummer 72169540